The Sacred Hills and the Heretic

Sacred and Heretic
Sacred and Heretic

אז אני כופר

 

הם התיירים של השם
מתיירים בארץ הקודש
בכנסיות הנוצרים
תיירי נופש
חיירי האלוקים
המשמר הפרטוריאני
ושם צולים דגים על האש

הם אומרים
שלמדתי אנגלית
ואני יודע מטריצות פונקצית זט
שומע שירי רפ אמינם
ואוכל בשר חזיר
וסופר עד חמש יחידות

הם תקעו יתד בגבעות הקודש
והם תוקעים בי מבטי רצח
אי אפשר להגיד לי יהודי מטונף
כי סומנתי ככופר
לא יהודי
אז אני רק מטונף
אוכל חזיר בהמה
אוי אוי אלוקי הנקמה

מבטיהם הקדושים שורפים
את גופי
לא למדתי פרקי אבות
ופרקי תהילים ותלמוד
ופרקים בעל פה
הם יתיירו גם אלי
אני מפחד
פה ושם בארץ הזאת

אני אשם
כי לא למדתי חמש יחידות
של דקירות
של הצתות
של שנאה בשם הגבעות הקדושות

הם כולם עברו את הבגרויות
בחמש יחידות
תנו אהבה לאלוקים

אינשאללה

שמע ישראל

Heretic Book
Heretic Book