Come on Baby Share It,,,,,בואי נעשה את זה

Come On Baby Let's Do It
Come On Baby Let’s Do It

בואי נעשה את זה

נעשה ולא נשמע ולא נשמע
זה רק הקצוות קצוות קצוות
אני בטלן עיוור שוטה
קסוקר ברבר כופר יפי נפש
החלפתי עדשות לברוח
לברוח לנתק מגע
להתנצל כי שגיתי
המדינה שגויה העם שגוי
לא ריססתי את הקצוות
את העשבים השוטים
לא מצאתי חומר מתאים
המרסס התקלקל

ימין שמאל
שמאל ימין
המרססים בעם
נטשתי את החול בעזרת השם

בואי נעשה את זה
אלוקי הבטון אייזן ברזל
אלוקים השתול בקרקע
בין העשבים השוטים בין הקצוות
מרכבתו התרסקה עלי
אין אלוקים בשמים
מסיר הפחד של סנו נגמר
הם כבר לא מפחדים
הסתדרות חדשה מאגדת
מגדפת צרה עלי ועדות עממיות
הגרגשי האמורי והפלישתי
הריאליטי החדש ערוץ
של  אדוני הארץ החדשים   T V

ימין ושמאל
שמאל ימין
בעזרת השם נתראה בשאול

בואי נעשב את זה